top of page

Általános szerződési feltételek

amely létrejött egyrészről Égisz Pszichológiai Műhely Egyéni cég (nyilvántartási szám: 01-11-004839, székhely: 1101 Budapest, Hungária Körút 5-7, 8.épület, 2. emelet, 9. ajtó.; adószám: 29204186-1-42.; e-mail cím: egisz@egiszpszichologia.com; telefon: +44-7470159907) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató másrészről Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó a továbbiakban együttesen: szerződő felek között az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.egiszpszichologia.com weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül az általa megbízott szakemberek pszichológiai tanácsadási feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) látnak el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó pszichológiai ismereteket szerezzen, szükség esetén problémája megoldásához megbízható, magasan képzett szakembert találjon. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak,  a Szolgáltató kizárólag pszichológiai tanácsadást, mentálhigiénés szolgáltatásokat, illetve szakemberhez történő közvetítői tevékenységet végez. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a pszichológussal való konzultáció során ennek ellenkezője derülne ki, a pszichológus pszichiátriai osztályos kezelést javasol. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége. Időpontot mindenki szigorúan csak a saját adataival, saját felelősségére foglalhat, a szolgáltatást önmaga számára fizetheti és veheti igénybe. A számlára is kizárólagosan a szolgáltatást fizető személy valódi adatai kerülhetnek, melynek megadása Felhasználó kötelessége.

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

 

A szolgáltatás tartalma

3. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére a weboldalon feltüntetett pszichológusok szakmai szolgáltatásainak kiközvetítésével pszichológiai tanácsadást biztosít.

 

4. A Szolgáltató egyes menüpontok használatával lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy díjfizetés ellenében a honlapon további szolgáltatásokat vehessen igénybe. Fenti szolgáltatások igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. A fenti szolgáltatások és a díjak mértékét a „Időpontfoglalás” menüpont tartalmazza. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. A pszichológusok által végzett online tevékenység nem egészségügyi szolgáltatás (tehát nem pszichoterápia). A beavatkozás szintjét a szakember és a Felhasználó közösen határozzák meg, melyet az első alkalom végén egy szóbeli szerződésben rögzítenek. Ennek mindenképpen része a beavatkozás pontos megnevezése (pl pszichológiai tanácsadás, segítő beszélgetés) és célja is.

A szolgáltatás igénybe vétele

5. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik: A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon, Szakembereink menüpont alatt található “Időpontfoglalás” gombra kattintva online pszichológiai konzultációt vehet igénybe. Felhasználó a fenti menüpontban megjelenő szakemberek közül választ, majd a megjelenő naptárból a számára megfelelő időpontot jelöli meg. Az időpontfoglalásról a választott szakember nevével, és a kapcsolatfelvétel menetének részletes leírásával, továbbá az egyéb tudnivalókkal együtt Felhasználó az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap, annak érdekében, hogy a regisztráció ne történhessen más személy e-mail címének, illetve valótlan e-mail cím felhasználásával. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között. A pszichológiai tanácsadás a Felhasználó által kiválasztott időpontban és szakemberrel, alapértelmezetten Zoom video hívás igénybe vételével történik (ezután a szakember vagy a Felhasználó javaslatára ettől el lehet térni). A Felhasználó részére az időpontfoglalás után megküldött – fent említett – visszaigazoló e-mail tartalmazza a részletes tájékoztatást az első beszélgetés menetéről. A lefoglalt időpontban szükséges a Felhasználónak Zoom fiókjába belépnie, majd az e-mailes visszajelzésben található Konferencia linkre való kattintás után megjelenő Hívás kezdeményezése gomb megnyomásával indítható a konzultáció.

 

A foglalás lemondáshoz vagy átütemezéséhez kérlek, hogy legalább 24 órával korábban jelezd azt nekünk telefonon vagy az egisz@egiszpszichologia.com e-mailcímen. Ellenkező esetben sajnos a konzultáció teljes összege számlázásra kerül a következő alkalommal. Normál esetben a fizetés és számlázás közvetlenül a találkozó után történik.

 

Az Felhasználó dolga és felelőssége a hívást elindítani (vagy a pszichológust a megbeszélt csatornán megkeresni) és a menetközben felmerülő technikai problémákat elhárítani. Szükség esetén ebben az egisz@egiszpszichologia.com levélcímen vagy telefonon tudunk technikai segítséget nyújtani. Felhasználó vállalja, hogy a technikai problémákból adódó kellemetlenségeket elhárítja, ezeket szükség esetén a szakember tudomására hozza. A pszichológus keresheti a Felhasználót a hívás sikertelensége esetén az általa megadott elérhetőségeket, ez azonban nem kötelessége. Amennyiben a kapcsolatfelvételre technikai, vagy egyéb problémák miatt késve kerül sor, Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatást ennyivel rövidebb ideig tudja igénybe venni. A szakember saját kompetenciájában vállalhatja bizonyos pszichés betegségek kezelését, ennek eldöntése a szakember saját felelőssége, tekintettel arra, hogy személyes benyomásokat a Felhasználóról nem, vagy csak korlátozott mértékben tud szerezni.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén szakértőnk a személyes pszichoterápiás ellátás igénybe vételét javasolja. Az egészségügyi ellátás megnevezése „Személyes alap-pszichoterápiás ülés”. A nem egészségügyi szolgáltatást „Pszichológiai tanácsadás”-nak, “Coaching” - nak vagy “Autogén tréningnek” nevezzük. A szakember és a Felhasználó közötti beszélgetés szigorúan bizalmas jellegű, ezért erről egyik fél sem készíthet semmiféle hangi, vagy videófelvételes rögzítést a másik fél tudta és írásos beleegyezése nélkül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató sürgős esetben, vagy öngyilkossági veszély esetén az ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybe vételét, vagy mentő hívását javasolja. A veszély elhárítása érdekében egyéb lépést nem köteles tenni. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke

6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az 5. pontban rögzített online pszichológiai tanácsadás, autogén tréning és coaching díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik. A szolgáltatás ellenértékét a honlap a Szakemeberek menüpontban, az adott pszichológus profiloldalán rögzíti. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások igénybevételéhez magyarországi számlázási címet köteles megadni. A Felhasználó által szolgáltatás díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére a 7. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybe vételével az 5. pontban hivatkozott időponton történő tanácsadással egyidejűleg

Díjfizetési módok

7. A szolgáltatás díjának megfizetése átutalással történik a Szolgátatás igénybevételét követően a Felhasználónak e-mailben elküldött számlaszámra. Amennyiben a tranzakció sikeres volt, az elektronikus számla azonnal elkészül, ezt a Felhasználó pdf formátumban, e-mailben kapja meg. A számla kiállításra kerül a Szamlazz.hu által, esetleges bizonyítékként, Szolgáltató tárolja. (pl. sikerült a fizetés, de valami gond miatt ezt az oldal nem dolgozta fel).

Felelősségre vonatkozó rendelkezések

8. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

10. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

 

11. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

12. A pszichológussal való konzultáció és a pszichoterápiás munka sem menti fel az egyént saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. A beszámíthatatlanság miatt gondnokság alatt álló személyeknél kórházi kontextusban zajló kezelés ajánlott. A pszichológus visszajelzést ad a Felhasználónak az első beszélgetés végén (illetve szükség szerint a további beszélgetések során is), javaslatot tesz a kezelés további menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy a terapeuta más szakemberek, például pszichiáter bevonását (gyógyszeres támogatás szükségessége esetén), vagy háziorvos felkeresését javasolja (szomatikus betegség gyanúja esetén). A pszichológus saját hatáskörében dönthet arról, hogy amennyiben felhasználó az általa kért szaksegítséget nem veszi igénybe, vagy egyéb megállapodást nem tart be, a szolgáltatást Felhasználó részére felfüggessze, vagy megtagadja.

13. A jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége az 5. pontban rögzítetteken kívül felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

Szerzői jogi rendelkezések

14. Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Oláh Julianna szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához a tulajdonos írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 100.000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

15. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és/vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait. A pszichológus és a Felhasználó között lezajlott beszélgetést egyik fél sem rögzítheti (ide érthető hangfelvétel, vagy videőó készítése) előzetes egyeztetés és kölcsönös beleegyezés nélkül. Az ebben elhangzott infomációk szigorúan bizalmasnak nyilvánulnak, melyet Felhasználó tiszteletben tart.

 

16. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy  nem tölthet fel a honlapra vírussal, mailware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.

 

17. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

 

18. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Adatvédelem

19. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

 

20. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze. A honlap meglátogatásának ideje, a Felhasználó számítógépének IP címe, ez előzőleg meglátogatott oldal címe, az oldalon töltött idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, a Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok. Időpontfoglalás esetén név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont. Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama. A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása. Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói. Adattovábbítás: Felhasználó elfogadja, hogy személyes adatai átadásra kerülnek a Szolgáltató részére jelen szolgáltatás kapcsán díjfizetési tranzakciót lebonyolító bank részére. Az adattovábbítás célja: a díjfizetési tranzakció lebonyolítása. Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja, továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.

Panaszkezelés

21. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban, a Szolgáltató Kapcsolat menüpont alatt levő űrlapján, vagy e-mailben az egisz@egiszpszichologia.com címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

22. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon: 06/1/488-2131. Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

A szerződés megszűnése

23. A jelen szerződés megszűnik: – A Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével. – Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni. – Elállás/felmondás esetén. Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni – az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – akár a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére a fejlécben rögzített székhelyére. Amennyiben az elállást megelőzően már történt díjfizetés, a megfizetett díjnak az igénybevétel időtartamához igazodó arányos összegét Szolgáltató az elállást legfeljebb 14 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a megállapított díj adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az elállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező elállási/felmondási mintatájékoztató tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása

24. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. május 1. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal figyelemfelhívás mellett a honlapján közzéteszi.

 

Egyéb rendelkezések:

 

25. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

 

26. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől- az Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában foglaltak figyelembe vételével. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címekre: Égisz Pszichológiai Műhely Egyéni Cég; Cím: 1101 Budapest, Hungária Körút 5-7, 8.épület, 2. emelet, 9. ajtó; e-mail: egisz@egiszpszichologia.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Égisz Pszichológiai Műhely Egyéni cég; cím: Budapest, Hungária Körút 5-7, 8.épület, 2. emelet, 9. ajtó e-mail: egisz@egiszpszichologia.com; telefon: +447470159907. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: online pszichológiai/mentál higiénés szolgáltatás. Szerződéskötés időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt:

 

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön Oláh Julianna egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Oláh Julianna egyéni vállalkozó vállalkozása nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

bottom of page